Contact formulier

Pedicurepraktijk Herboren Voeten

Wilt u meer informatie of wilt u een aanvraag doen voor een afspraak gebruik dan het contactformulier.

met dit contactformulier kunt u aanvullende informatie vragen en ook een aanvraag doen voor een behandeling.

U kunt mij ook bereiken op telefoonnummer: 06-42741615

Behandeling aanvragen

Wilt u een behandeling aanvragen, vul dan hieronder bij 'Vraag/Verzoek?Afspraak aanvragen' ook in:
 
- Welke behandeling u wenst, kijk hiervoor in de prijslijst.
- De dag en tijd die u wenst en eventueel alternatieven
 
 
Ik streef er na om binnen 24 uur een antwoord te geven.

Contactformulier

Naam *
Geslacht
Adres
Postcode
Plaats
Emailadres *
Telefoonnummer
Vraag/Verzoek/Afspraak aanvragen *

Annulerings voorwaarden

- Afspraak afzeggen?

laat het mij tijdig weten, zodat ik andere patienten kan inboeken op de door u geboekte tijdstip.   

 
- Indien u bij verhindering ten minste 24 uur van te voren afzegt, wordt de afspraak niet in rekening gebracht.
 
- Afzeggingen kan via zowel telefonisch ,whatsapp en  email. 

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van  Pedicure Praktijk Herboren voeten.

Inhoud:

 1. Definities.
 2. Toepasselijkheid.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst.
 4. Verplichtingen van de ondernemer.
 5. Verplichtingen van de Consument/Cliënt.
 6. Betalingen.
 7. Aansprakelijkheid.
 8. Klachten.
 9. Geschillenregeling.                                               
Mpp

Algemene Voorwaarden

1. Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer:   Pedicure  praktijk Herborenvoeten;
 • ProVoet:          Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal;
 • Consument/Cliënt:   De natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de            diensten van  een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;
 • Overeenkomst:   De overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke                  verzorging;
 • Uiterlijke verzorgingsbranche:    Voetverzorgingsbedrijf;
 • Voetverzorgingsbedrijf:      Het bedrijf dat handelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en nagels.         mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten;
 • Geschillencommissie:                 De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600,2509 LP Den Haag;
 • Branchecodes:        De codes van het voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf”.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument/cliënt.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument/cliënt gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangeeft die behandeling uit te zullen voeren.
 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument/cliënt te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
 4. In geval de consument/cliënt wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht. Onder overmacht wordt ziekte, overlijden van een naaste of ernstige weersomstandigheden, waarbij geadviseerd word om thuis te blijven, verstaan. Bij het vergeten van een afspraak wordt 100% in rekening gebracht! Bij het te laat verschijnen op een afspraak wordt de tijd van uw behandeltijd af gehaald. De behandeling duurt dan dus korter dan gewoonlijk. In overleg wordt dan besloten welke handelingen nodig zijn en uitgevoerd zullen worden. Bij langer dan 15 minuten te laat, vervalt de afspraak en worden de kosten in rekening gebracht.

4. Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument/cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes uitgegeven door het HBA (Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer).
 4. De ondernemer zal geen handelingen verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

5. Verplichtingen van de consument/cliënt

 1. De consument/cliënt dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van de eventuele specifieke wensen.
 2. De consument/cliënt heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

6. Betaling

 1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betalingen omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument/cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

7. Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de consument/cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 2. De consument/cliënt is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument/cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. Dit houd o.a. in dat afspraken, die NIET tenminste 24 uur voor de afspraak worden afgemeld, in rekening worden gebracht. Uitzondering hierop vind u  onder 3.4 in deze Algemene Voorwaarden.

8. Klachten

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument/cliënt.
 2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijk termijn van 2 weken, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

9. Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument/cliënt en ondernemer over totstandkoming of uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument/cliënt als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie. (www.degeschillencommissie.nl)
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument/cliënt een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument/cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

10. Nakomingsgarantie

 1. ProVoet staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee weken na verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is ingegaan.
 2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ProVoet aan de consument/cliënt uitgekeerd en voor het meerdere word de consument/cliënt aangeboden zijn vordering aan ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument/cliënt.
 3. ProVoet verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument/cliënt is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamen vereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:  –  aan het lid is surseance van betaling verleend. – het lid is failliet verklaard. -de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ProVoet aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten beëindigd zijn.

11. Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument/cliënt worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument/cliënt zijn.

AVG privacywet

De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat houd dat in en geld dat ook voor mij als cliënt?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Uw gegevens moeten dus goed en zeer veilig bewaard worden en daar moet ik Uw toestemming voor hebben.

Waarvoor geeft U toestemming?

 • Het opnemen van Naam-, Adres-, Woonplaats-, Telefoonnummer-, Geboortedatum- en Email gegevens.
 • Het noteren en opnemen van Uw voetklachten (op papier of digitaal) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) disciplines.
 • Het eventueel nemen van foto’s van Uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien  of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen.

Voor U als cliënt is het belangrijk te weten welke gegevens ik van U vraag, hoe ik dit verwerk en hoe ik dit archiveer.

Bij een eerste afspraak vraag ik altijd uiteraard Uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer ,email adres. Ook als U via mijn site een contact formulier invullen . Anoniem mag ik u niet behandelen, Anonien kan U zelfs geen contact formulier invullen.!

Daarna vraag ik een aantal vragen die betrekking hebben op Uw gezondheid. Voorbeelden zijn: diabeet, reuma, hartpatiënt maar ook of U HIV besmet bent. Dit doe ik voor U zodat ik de risico’s voor U als cliënt goed in de gaten moet houden maar zoals in het laatste geval ook voor mijzelf. Al werk ik hygiënisch en met handschoenen een ongelukje zit in een klein hoekje! Deze gezondheidsvragen zijn dus puur voor uw en mijn veiligheid! Mocht u bezwaar hebben tegen deze vragen en geen antwoord of een antwoord geven welke niet juist of volledig is, kan het zijn dat ik u niet mag/wil of kan behandelen.

Desgevraagd ontvangt U een toestemmingsformulier. Deze kunt U voor de behandeling inzien. 

Deze gegevens worden opgeslagen in een speciaal programma voor pedicures. Deze is beveiligd met een wachtwoord net als mijn computer. De gegevens die U via mijn website invoert komen op mijn laptop. Deze is uiteraard goed beveiligd. Gegevens over U worden, uiteraard na overleg met U, alleen gedeeld met bijvoorbeeld een huisarts, podotherapeut of een collega pedicure. Bij deze laatste zal Geen naam vermeld worden. Bij foto’s zorg ik ervoor dat Uw gezicht er niet op komt. Het gaat immers om uw voeten!

Door het maken van een afspraak geeft u automatisch toestemming. Mocht u bezwaar hebben kunt u dit ten alle tijden kenbaar maken. We kunnen dan na overleg bepalen of de behandeling doorgaat of wordt gestaakt.

Wilt u meer weten over de AVG kijk dan op de site van de overheid.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Uiteraard kunt U altijd de toestemming intrekken!

Privacy policy

Privacy Policy

Pedicure Praktijk Herboren Voeten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.      Pedicure praktijk Herboren voeten  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd  is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

         

Als Pedicure praktijk Herboren Voeten ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Praktijk Herboren Voeten  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; (afspraak & behandeling)
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. (behandeling)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Praktijk Herboren Voeten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Geboortedatum;
 • Medische vragen zoals diabeet, reuma, medicijngebruik

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Praktijk Herboren Voeten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Denkt u hieraan bijvoorbeeld aan een arts of een podotherapeut. Dit gebeurt alleen na overleg met u! U dient zich hiervoor zelf bij de geadviseerde instantie aan te melden mocht dit het geval zijn. Pedicure Praktijk Herboren Voeten verstrekt zelf géén gegevens aan derde maar geeft u de gegevens die u dan kunt afgeven aan de instantie.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens alleen delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Pedicure Praktijk Herboren Voeten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Ik hanteer een gebruiksnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.
 • Als daar aanleiding voor is zorg ik voor encryptie van persoonsgegevens.
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Regelmatig evalueer ik alle maatregelen.
 • Ik ben geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

naar website AP

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Vragen
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens
Pedicure Praktijk Herboren Voeten

Annie M G Schmidtweg 16

1321 JE

Almere

pedicureherborenvoeten@live.nl